Pravna obavijest

Pravna obavijest

I. PRETHODNA RAZMATRANJA:

Ovi Opštii uvjeti regulišu korištenje ove internetske stranice koju vam SAINT-GOBAIN Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu "SG BiH) stavlja na raspolaganje kao korisniku (u daljnjem tekstu: "Korisnik").

Stanje Korisnika podrazumijeva potpuno prihvaćanje od strane Korisnika svih Opštih uvjeta korištenja internetske stranice koji su na snazi ​​u svakom dijelu web stranice. SG BiH se odriče bilo kakve odgovornosti za korištenje web stranice bez čitanja i prihvaćanja opštih i posebnih uvjeta od strane Korisnika.

SG BiH zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmijeni ove Opšte uvjete internetske stranice, kao i sve druge opšte ili posebne uvjete, propise o korištenju, upute ili upozorenja koja mogu biti primjenjiva. Isto tako, SG BiH zadržava pravo obustaviti, prekinuti ili zaustaviti rad Web sjedišta u bilo kojem trenutku.

Usluge koje SG BiH nudi isključivo su namijenjene stanovnicima Bosne i Hercegovine. Sve fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili prebivalište u drugim zemljama Europske unije ili izvan Europske unije moraju osigurati pristup i korištenje web-sjedišta i / ili njegov sadržaj dopušten u skladu s vlastitim zakonodavstvom. U svakom slučaju, smatrat će se da je pristup i korištenje web stranice od strane Korisnika koji ne udovoljava uvjetima boravka u Bosne i Hercegovine pod njegovom / njezinim isključivom odgovornošću, oslobađajući SG BiH od bilo kakve odgovornosti.

II. O WEB-LOKACIJI:

Web stranica može sadržavati informacije o trećim stranama na tržištu kao što su dobavljači, instalateri, izvođači i distributeri ... itd. Činjenica izvještavanja o gore navedenim trećim stranama (i) ne podrazumijeva postojanje ili stvaranje bilo koje vrste udruživanja ili utvrđivanja zajedničkih odgovornosti, (ii) niti prijenos odgovornosti operatera, (ii) niti stvaranje novih odgovornosti.

SG BiH ne preuzima nikakvu odgovornost za aktivnosti onih distributera, instalatera, dobavljača, izvođača ili drugih tržišnih operatera koji se na bilo koji način mogu odraziti na Web sjedište.

U slučaju da su linkovi ili linkovi trećih strana uključeni putem internetske stranice, navedeno uključivanje (i) neće podrazumijevati postojanje ili stvaranje bilo koje vrste udruživanja ili (ii) uspostavljanje zajedničkih odgovornosti (iii) niti prijenos vlastitih odgovornosti navedenih trećih strana.

SG BiH zadržava pravo izmjene u bilo kojem trenutku prezentacije, konfiguracije i lokacije web stranice, kao i sadržaja i uvjeta za njihovu upotrebu.

III. UVJETI PRISTUPA I KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE:

Korisnik priznaje i prihvaća da se pristup i korištenje web stranice i / ili sadržaja uključenih u nju odvija slobodno i svjesno i uvijek pod njegovom isključivom odgovornošću.

SG BiH ne kontroliše da je upotreba koju je korisnik napravio od sadržaja internetske stranice u skladu s odredbama ovih Uvjeta korištenja.

Pristup Web sjedištu i njegovom sadržaju od strane korisnika je besplatan. SG BiH međutim, zadržava pravo postavljanja cijene, u budućnosti, za pristup Web stranicama ili bilo kojoj od postojećih usluga ili koje mogu biti kreirane.

Korisnik se obvezuje da će primjereno i zakonito koristiti internetsku stranicu i sadržaj, u skladu s važećim propisima, ovim Uvjetima korištenja, moralnošću i općeprihvaćenim dobrim običajima i javnim redom. Korisniku je zabranjeno koristiti Web sjedište za nezakonite ili štetne svrhe protiv Saint-Gobain grupe ili bilo koje treće strane.

Korisnik će se suzdržati od:

1. Prouzročenja štete na fizičkim ili logičkim sistemima SG BiH, njegovim dobavljačima ili trećim stranama.

2. Postavljanja ili proširenja mrežnih računalnih virusa ili drugih fizičkih ili logičkih sistema koji mogu prouzročiti štetu na fizičkim ili logičkim sistemima SG BiH, njegovim dobavljačima ili trećim stranama.

3. Pokušaja pristupa, korištenja i / ili manipulacije podacima SG BiH, drugih pružatelja usluga i drugih korisnika.

4. Pribavljanja tekstova, slika ili zvukova, planova, fotografija, softvera i, uopšteno, bilo koje vrste informacija dostupnih putem Web stranice, osim ako ima izričito prethodno odobrenje vlasnika odgovarajućih prava.

5. Brisanja, skrivanja ili manipulisanje bilješkama o pravima intelektualnog ili industrijskog vlasništva i drugim podacima koji identificiraju prava SG BiH ili trećih strana uključenih u sadržaj Web sjedišta, kao i uređaje za tehničku zaštitu ili bilo koje informativne mehanizme koji se mogu umetnuti u sadržaj.

6. Pribavljanja ili pokušaja preuzimanja sadržaj Web sjedišta pomoću sredstava ili postupaka koji nisu u skladu s uvjetima, a koji su dostupni u tu svrhu ili su izričito naznačeni u Web sjedištu gdje se nalaze sadržaji ili uopšteno, one koje se uobičajeno koriste na Internetu jer uključuju rizik od oštećenja ili onemogućavanja Web sjedišta i / ili sadržaja.

7. Izmjene izvornog koda bilo koje stranice.

U slučaju da KORISNICI žele napraviti hipervezu ili link (u daljnjem tekstu "Link") između svoje web stranice i ovog portala, moraju dobiti izričito prethodno odobrenje od SG BiH. Ako je ovlašteno napraviti hipervezu pod gore navedenim uvjetima, navedena upotreba podliježe sljedećim uvjetima, između ostalog:

 • Link će samo dopustiti pristup ovoj web-lokaciji, ali je neće moći reproducirati ni na koji način.
 • Linkovi neće se uspostaviti veze s drugim stranicama koje se razlikuju od glavne stranice ("početna stranica").
 • Okvir ili granično okruženje neće biti kreirano na portalu.
 • Lažne, ne tačne izjave ili naznake o web-mjestu neće biti napravljene.
 • Neće se izjaviti niti implicirati da je Weber na bilo koji način nadzirao ili pretpostavio sadržaje ili usluge koje se nude ili oglašavaju na Web sjedištu na kojem je Link uspostavljen.
 • Web stranica na kojoj se uspostavlja Link neće sadržavati nijedan brand, komercijalni naziv, oznaku poslovnog prostora, naziv, logo, slogan ili druge znakove razlikovanja koji pripadaju SG BiH i / ili trećim stranama bez njihovog odobrenja.
 • Web stranica na kojoj je uspostavljena veza neće sadržavati nedopuštene informacije ili sadržaj, suprotno moralu i općeprihvaćenim dobrim praksama i javnom dobru, ili suprotno bilo kojim pravima trećih strana.
  Ispravno ime SG BiH bit će naznačeno na linku.

SG BiH zadržava pravo izmjene ili proširenja ovih obveza na opšti ili poseban način, kao i pravo na određivanje cijene za uspostavu veze prije izdavanja odobrenja. Uspostavljanje linka ne podrazumijeva ni u kojem slučaju postojanje bilo kakvog odnosa između SG BiH i vlasnika i / ili operatera Web sjedišta na kojem je uspostavljeno ili znanja, prihvaćanja i / ili odobrenja od strane SG BiH o njegovom sadržaju / ili usluzi.

SG BiH neće biti odgovoran za bilo kakve posljedice koje mogu proizaći iz uvođenja Linkova od strane trećih osoba, niti za sadržaj, informacije i / ili usluge u kojima je Link uspostavljen.

Sve informacije i usluge koje se nalaze na web stranici osigurava SG BiH Korisniku u okviru njegove nekomercijalne osobne aktivnosti ili uključivanja u vlastite profesionalne procese korisnika.

Korisniku je strogo zabranjeno koristiti informacije, usluge i sve druge sadržaje Web sjedišta za marketing, dodjelu, distribuciju, javnu komunikaciju bilo kojim naslovom ili konceptom trećim stranama, osim Korisniku, čak i besplatno ili anonimno, osim s prethodnim i izričito pisanim odobrenjem SG BiH ili treće strane vlasnika prava.

IV. INDUSTRIJSKA I INTELEKTUALNA PRAVA:

Korisnik prihvaća sva prava industrijskog i intelektualnog vlasništva SAINT-GOBAIN BIH na sadržaj i / ili druge elemente umetnute na Web sjedištu (uključujući bez ograničenja zaštitne znakove, logotipe, trgovačke nazive, tekstove, slike , planove, dizajne, zvukove, baze podataka, softver, dijagrame toka, prezentacije, audio i video), njihova reprodukcija je zabranjena u bilo kojem obliku bez odobrenja vlasnika.

U svakom slučaju, pristup korisnika Web sjedištu ne podrazumijeva bilo koju vrstu odricanja, prijenosa, licence, potpunog ili djelomičnog ustupanja navedenih prava od strane SG BiH, osim ako nije izričito navedeno drugačije.

Ovi Opšti uvjeti korištenja internetske stranice ne daju KORISNIKU nikakva druga prava korištenja, promjene, iskorištavanja, reprodukcije, distribucije ili javnog obračanja Web stranice i / ili njezinog sadržaja, osim onih izričito navedenih ovdje. Svako drugo korištenje ili iskorištavanje bilo kojeg prava podliježe prethodnom i izričitom ovlaštenju koje je SG BiH izričito odobrio u tu svrhu.

Valjano postojanje intelektualnih ili industrijskih vlasničkih prava nad informacijama i sadržajem internetske stranice koje pružaju treće strane bit će njihova isključiva odgovornost.

U slučaju da sadržaj internetske stranice podrazumijeva doprinos od KORISNIKA koji određuje stvaranje bilo kojeg prava intelektualnog ili industrijskog vlasništva, to će značiti isključivi prijenos na SG BiH svih prava na korištenje navedenog doprinosa, bilo kojeg modaliteta za cijelo vrijeme trajanja zaštite intelektualnog i industrijskog vlasništva, s učincima primanja svakog rada SG BiH.

Takva prava iskorištavanja uključuju, ali nisu ograničena na, fiksiranje, reprodukciju, distribuciju, javnu komunikaciju, transformaciju i prevođenje ili digitalizaciju, kao i njihovo stavljanje na raspolaganje javnosti putem baza podataka. SG BiH će u radove moći uvesti sve one izmjene koje smatra prikladnima kako bi ih prilagodio komercijalnim potrebama, a da se to ne shvati kao povreda moralnog prava autora djela.

V. TRETMAN LIČNIH PRAVA:

SAINT-GOBAIN BIH je zabrinut i zainteresiran za poštivanje i zaštitu privatnosti Korisnika, a osobito ličnih podataka (u daljnjem tekstu: "Lični podaci") koje Korisnik dostavlja SAINT-GOBAIN BIH, kao i očuvanje istih na siguran način, oni se uvijek tretiraju kao povjerljivi i ne koriste se u druge svrhe osim onih za koje je Korisnik ovlastio SAINT-GOBAIN BIH.

U tom smislu, SAINT-GOBAIN BIH udovoljava zahtjevima utvrđenim važećim zakonima o zaštiti podataka.

SAINT-GOBAIN BIH se obavezuje tretirati takve lične podatke u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka i uslugama informacijskog društva.

Korištenje ličnih podataka će se držati u tajnosti i SAINT-GOBAIN BIH će iste koristiti  samo za detalje u obradi podataka.

VI. KORIŠTENJE TEHNOLOGIJE KOLAČIĆA:

Ova web stranica koristi kolačiće s isključivom svrhom pružanja i poboljšanja ponuđene usluge.

VII. ISKLJUČENJE GARANCIJA I ODGOVORNOSTI:

SG BiH ne garantuje dostupnost i kontinuitet funkcionisanja Web sjedišta ili onih sa kojima je uspostavljena veza.

Isto tako, SG BiH nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati iz:

 • Nedostupnost ili pristupa Web sjedištu ili drugih web-lokacija s kojima je uspostavljena veza.
 • Prekida u radu Web sjedišta ili kvarova na računaru, telefonskih kvarova, prekida, kašnjenja ili blokada uzrokovanim nedostacima ili preopterećenjima telefonskih linija, internetskog sistema ili drugih elektroničkih sistema proizvedenih tokom rada.
 • Nedostatka sadržaja internetske stranice za specifične potrebe korisnika.
 • Ostale štete koje mogu prouzročiti treće strane neovlaštenim smetnjama izvan kontrole SG BiH.

SG BiH ni na koji način neće biti odgovoran za bilo kakve štete koje mogu nastati zbog prisutnosti virusa i drugih elemenata koji mogu uzrokovati promjene u fizičkim ili logičkim sistemima, elektronskim dokumentima ili datotekama korisnika.

SG BiH donosi različite mjere zaštite kako bi zaštitio Web stranicu i njezin sadržaj od računarskih napada na treće strane. Međutim, SG BiH ne garantuje da neovlaštene treće osobe ne mogu imati pristup vrsti korištenja Web sjedišta koje je izradio korisnik ili uvjetima, karakteristikama i okolnostima u kojima se takva koristi. Sukladno tome, SG BiH neće u svakom slučaju biti odgovoran za štete i gubitke koji mogu nastati zbog takvog neovlaštenog pristupa.

SG BiH neće biti odgovoran ni u jednom slučaju za korištenje koju korisnici i / ili treće strane mogu učiniti na Web stranici ili sadržaju, niti za štete i gubitke koje iz toga mogu proizaći.

SG BiH ne uređuje Sadržaj trećih strana objavljen na Web stranici i stoga ne garantuje niti je odgovoran za zakonitost, pouzdanost, korisnost, istinitost, tačnost, potpunost i pravodobnost navedenih Sadržaja. SG BiH ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati iz (i) nedostatka zakonitosti, pouzdanosti, korisnosti, tačnosti, cjelovitosti i / ili pravovremenosti Sadržaja nastalog od trećih strana; (ii) neadekvatnost za bilo koju svrhu i prevare očekivanja koja proizilaze iz Sadržaja; (iii) odluke ili radnje koje je Korisnik poduzimao ili izbjegavao oslanjajući se na informacije ili podatke dostavljene ili sadržane u Sadržaju, uključujući bez ograničenja gubitak koristi ili poslovnih mogućnosti.

Internetska stranica stavlja na raspolaganje korisnicima tehničke povezne uređaje, direktorije i alate za pretraživanje koji omogućuju korisnicima pristup stranicama i / ili web-stranicama koje pripadaju i / ili kojima upravljaju treće strane. SG BiH provjerava postojeće sadržaje na ovim stranicama u trenutku u kojem uspostavlja vezu s njima i čini to u dobroj vjeri da su takvi sadržaji u skladu sa važećim propisima. Međutim, ni u kojem slučaju SG BiH nije odgovoran, odobrava niti posjeduje proizvode, usluge, sadržaje, informacije, podatke, datoteke i bilo koju vrstu materijala koji postoje na takvim web stranicama i ne kontroliše ili je odgovoran, odobrava ili vrši uzastopne modifikacije navedenih materijala. U slučaju da to smatra prikladnim ili se zahtijeva sudskim ili administrativnim nalogom.

VIII. RADNJE U SLUČAJU NEPLAĆANJA:

SG BiH zadržava pravo poduzimanja onoliko radnji koje su zakonom na raspolaganju za zahtijevanje odgovornosti koje proizlaze iz kršenja bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta korištenja web stranice od strane Korisnika.

IX. ZAŠTITA MALOLJETNIKA:

Kako bi se koristile internetske usluge, maloljetnici moraju dobiti dopuštenje svojih roditelja, staratelja ili zakonskih zastupnika, koji će se smatrati odgovornim za sva djela koja su izvršili maloljetnici pod njihovom zaštitom.

X. PRIMJENJIVO PRAVO I NADLEŽNOST:

Pružanje usluge Web sjedišta i ovih Općih uvjeta korištenja Web sjedišta uređeni su po lokalnom zakonom. U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, stranke se izričito odriču bilo koje druge nadležnosti koje mogu odgovarati, a pristaju podvrgnuti nadležnostima sudova i sudova grada Sarajeva.

XI. ZAKON O USLUGAMA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I ELEKTRONIČKE TRGOVINE:

Ova Web stranica je stvorena u svrhu pomaganja klijentu da brzo pronađe korisne informacije o proizvodima SAINT-GOBAIN BIH. Firma ulaže napore kako bi osigurala tačnost svih informacija. Međutim, SAINT-GOBAIN BIH ne može garantovati da je to slučaj i stoga se ne može smatrati odgovornim za izravno ili neizravno oštećenje korištenja informacija koje se distribuiraju putem ove internetske stranice. Da biste potvrdili sadržaj informacija navedenih na Web sjedištu, možete ga potvrditi odlaskom na:

Saint Gobain BiH
Paromlinska 34, 71000 Sarajevo
tel: +387 33 660 380

Ili slanjem maila na:
rigipsbh@bih.net.ba

U skladu s odredbama Zakona o uslugama informacijskog društva i elektroničke trgovine, sva vaša pitanja i sumnje koje primimo tretirat će se strogo povjerljivo.